เรียนเชิญประธานและคณะกรรมการพิจารณาข้าราชการและบุคลากรเข้าบ้านพักอาศัยของทางราชการ
เข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 
เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมทวี กองศรีมา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

       ดาวน์โหลดบันทึกข้อความเชิญประชุม เลขที่ บค.506/2559 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559