เรียนเชิญประชุมสมาชิกบ้านพักอาศัยของทางราชการ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 

เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 9901 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
       ดาวน์โหลดบันทึกข้อความเชิญประชุม เลขที่ บค.363/2559 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559