Get Adobe Flash player
แสดง # 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานปฏิบัติงาน ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 21 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 21 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานวิชาการ 13 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ 07 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ กลุ่มพนักงานปฏิบัติงาน 06 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 06 สิงหาคม 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานวิชาการ 01 กรกฎาคม 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ กลุ่มพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 01 กรกฎาคม 2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01 กรกฎาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับสมัครประชาชน ผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 05 พฤษภาคม 2563

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.