Get Adobe Flash player
แสดง # 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 23 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มพนักงานวิชาการ 27 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มพนักงานสายวิชาการ 20 มิถุนายน 2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ 29 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 21 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มพนักงานวิชาการ 21 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประเภทบุคลากรสายวิชาการ 11 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบุคลากรสายปฏิบัติการ 11 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบุคลากรสายวิชาการ 11 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประเภทบุคลากรสายวิชาการ 29 มีนาคม 2560

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.