Get Adobe Flash player
แสดง # 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจ กลุ่มพนักงานปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 16 มีนาคม 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานวิชาการ 16 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานปฏิบัติงานและปฏิบัติการ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์บุญชง วีสมหมาย (ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร) กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาการอเนกประสงค์บุญชง วีสมหมาย (ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร) กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประเภทบุคลากรสายวิชาการ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรโรงเรียนสาธิต ประเภทบุคลากรสายวิชาการ 07 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์อเนกประสงค์บุญชง วีสมหมาย (ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร) กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ 31 มกราคม 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานปฏิบัติการและปฏิบัติงาน 29 มกราคม 2561

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.