Get Adobe Flash player

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มพนักงานปฏิบัติงาน ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.