_______________________________________________________________________________

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประเภทพนักงานประจำเต็มเวลาตามสัญญาจ้าง กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ
ตำแหน่ง วิศวกรโยธา งานออกแบบและวางผัง
 

folder icon

ดาวน์โหลดประกาศ
ดาวน์โหลดใบสมัคร