ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสรีสะเกษ

 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
         กลุ่มพนักงานวิชาการ และกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ
           ดาวน์โหลดประกาศเลขที่ 1106/2559