ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสรีสะเกษ

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
         กลุ่มพนักงานวิชาการ และกลุ่มพนักงานปฏิบัติการ

          ดาวน์โหลดประกาศเลขที่ 239/2559