ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสรีสะเกษ

 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ
         กลุ่มพนักงานปฏิบัติการ และกลุ่มพนักงานปฏิบัติงาน

          ดาวน์โหลดประกาศเลขที่ 209/2559