ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ และกลุ่มพนักงานปฏิบัติงาน

            ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย เลขที่ ๑๘๙/๒๕๕๙