ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
       เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการอุธรณ์และร้องทุกข์ ประจำมหาวิทยาลัย
               ราชภัฏศรีสะเกษ (ก.อ.ม.)
                  ดาวน์โหลดประกาศเลขที่ ๑๘๖/๒๕๕๙ ได้ที่นี่