ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มพนักงานวิชาการ และกลุ่มพนักงานปฏิบัติงาน

            ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย เลขที่ ๑๘๐/๒๕๕๙