ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
---------------------------