ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
กลุ่มงานวิชาการ และปฏิบัติการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ