Get Adobe Flash player
แสดง # 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มรภ.ศรีสะเกษ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ทวี กองศรีมา 31 สิงหาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ขั้นต้น) 30 สิงหาคม 2559
โครงการเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 15 สิงหาคม 2559
การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การจัดทำกรอบอัตรากำลังและการวิเคราะห์ค่างานเพื่อประเมินเข้าสู่ระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น" วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 01 สิงหาคม 2559
งานบริหารบุคคลรับรายงานตัวและปฐมนิเทศย่อย 1 สิงหาคม 2559 01 สิงหาคม 2559
โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2559 12 กรกฎาคม 2559
การประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 19 มิถุนายน 2559
การประชุมงานบริหารบุคคล ครั้งที่ 5/2559 03 มิถุนายน 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ค่างาน เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังของบุคลากรสายปฏิบัติการ 27 พฤษภาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการ มูลนิธิ 1 ทศวรรษราชภัฏศรีสะเกษ 24 พฤษภาคม 2559

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.