Get Adobe Flash player
แสดง # 
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (ขั้นต้น) 19 ตุลาคม 2563
งานบริหารบุคคลได้รับรายงานตัวบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 19 ตุลาคม 2563
โครงการ“การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การเตรียมความพร้อมก่อนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” 30 กรกฎาคม 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ 30 กรกฎาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ครั้งที่ 1/2563 13 กรกฎาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2563 13 กรกฎาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ระยะ 1 ปี พ.ศ.2563 13 กรกฎาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 5 /2563 13 กรกฎาคม 2563
ประชุมกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2563 12 มิถุนายน 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยงานบริหารบุคคลได้จัดประชุม สามัญประจำภาคเรียนที่ 1/2563 04 มิถุนายน 2563

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.