Get Adobe Flash player


ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุน ประจำปี 2565

 

ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิ กนก โตสุรัตน์                  ดาวน์โหลดประกาศ    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิ บุญชง วีสมหมาย             ดาวน์โหลดประกาศ    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ประกาศคณะกรรมการมูลนิธิ 1 ทศวรรษราชภัฏศรีสะเกษ ดาวน์โหลดประกาศ    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.