ประกาศรับสมัครข้าราชการและหรือพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภท วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ

รายละเอียด Click

 แบบฟอร์มขอรับการประเมิน

แบบรับรองจริยธรรมฯ