แบบรายงานผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน ภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 – 2565)

ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม  ประจำปีงบประมาณ 2563

 

PDF 

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF  

 

Word icon 

ดาวน์โหลดไฟล์ Word