แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ งานบริหารบุคคล

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

 

Survey Online HR

สามารถตอบแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ QR CODE
หรือ Click Link >>  https://qrgo.page.link/NZ89e