ประกาศ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดตั้งมูลนิธิ 3 มูลนิธิขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาและทุนวิจัยสำหรับนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

1. มูลนิธิ 1 ทศวรรษราชภัฏศรีสะเกษ    ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
2. มูลนิธิกนก โตสุรัตน์                      ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
3. มูลนิธิ บุญชง  วีสมหมาย               ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่