Get Adobe Flash player

tra

แจ้งบุคลากรที่มีชื่อดังกล่าว
รับบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องงานบริหารบุคคล ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี

------------------------------------


สายวิชาการ

๑.      ดร.ณฐพงษ์                ใจซื่อตรง           

๒.      ดร.ศิรินันท์                รามฤทธิ์

๓.      นายณัฐกร                 โต๊ะสิงห์

๔.      นายณัฐวุฒิ                พลศรี   

๕.      นางสาววารี               นันทสิงห์           

๖.      นายดำรงฤทธิ์            จันทรา  

๗.      ว่าที่ร้อยตรีหญิง กฤตยา  ศรีษะผา

๘.      นายกุลวุฒิ                แสนศักดิ์           

๙.      นายสายัณห์              สืบผาง  

๑๐.  นางสาวนันท์ชนก        เปียแก้ว

๑๑.  นางสาวเบญจพร         ตัณฑ์สุระ

๑๒.  นางสาวทิพย์สุดา        กุมผัน   

๑๓.  นางสาววิชุดา             สิงห์คำ   


สายสนับสนุน

       

๑.      นายสุรสิทธิ์               บุญทาทอง

๒.      นายบัณฑิต                พรบุญ   

๓.      นายจักรพันธ์              จันทร์พวง

๔.      นายมานะศักดิ์            หงส์คำชัย          

๕.      นางรุ่งนภา                 ศิรวงศ์เดชา        

๖.      นางสาววีรยาพร          ทรัพย์ทรงพล      

๗.      นางสาวสุกฤตา           เดชประสงค์ดี     

๘.      นางสาวปรียานุช         สรรพศรี                                    

๙.      นายคีตวัตร                โชตึก                                        

๑๐.  นางภาณุพงษ์             รุ้งแก้ว                          

๑๑.  นายโอภาส                ศรีชื่น                            

๑๒.  นายชวลิต                 สีหาภาค                        

๑๓.  นางสาววนิดา             วรรณทวี                        

๑๔.  นางสาวปิยนันท์          จันทร์ฟ้าเลื่อม                 

๑๕.  นางขวัญตา                พงษ์ธนู                         

๑๖.  นางสาวสมคิด            น้อยนคร                        

๑๗.  นางสาวสาคร             ดาดวง                          

๑๘.  นางสาวมาลัยพร         คำพอง                          

๑๙.  นายสุนทร                 แก้วสุวรรณ                    

๒๐.  นายราเชน                 ศรีเลิศ                           

๒๑.  นายพิชัย                   บุรินทร์                          

๒๒.  นายวิเชียร                 น้อยนคร                        

๒๓.  นายบุญมี                  บุตราช                          

๒๔.  นายพรชัย                 บุญรักษา                       

๒๕.  นายธงชัย                  ขุนศรี                            

๒๖.  นายพิทักษ์                สุขสนิท                         

๒๗.  นายวิเชียร                 ไชยทิพย์                                   

๒๘.  นายสมาน                 คำศรี                            

๒๙. นายเฉลิมพล                ขุนศรี


            

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.