Get Adobe Flash player

tra

แจ้งบุคลากรที่มีชื่อดังกล่าว
รับบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องงานบริหารบุคคล ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

------------------------------------


สายวิชาการ

          1.  นางสาวธนวรรณ  อวยศักดิ์ไชยงค์
          2.  นายวศณ   มังชาดา
          3.  นางสาวดรุณวรรณ  แมดจ่อง
          4.  นายบูรณเชน  สุขคุ้ม
          5.  นางสาวพิมพิลา  คงขาว
          6.  นายจิรายุ  มุสิกา
          7.  ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวัฒน์  บัวทอง
          8.  นางดวงจันทร์  โพธิสาร
          9.  นางสาวพัณณิตา  นัทะกาล
          10. นายกวินวัฒน์  หิรัญบูรณะ 
          11. นายศิริวุฒิ  วรรณทอง
          12. นายวรายุทธ  อินอร่าม
          13. นางสาวปรารถนา  มะลิไทย
          14. นายกริชบดินทร์  ผิวหอม


สายสนับสนุน

          1.   นายสมชัย  สวนหมาก
          2.   นายสมพร  แก้วสุวรรณ
          3.   นายวัณณุวรรธน์  พิรมรัมย์
          4.   นางสาววิลาสินี  อรัญศรี
          5.   นางณภาภัช  วงศ์เศษ
          6.   นางสาวจินตนา  แสงแก้ว
          7.   นางณัทวดี  ประมังคะตา
          8.   นางสาวเฟื่องฝน  บุญรมย์
          9.   นางสาววิไลพร  คำผาย
          10. นายตรัยเทพ  ศรีสุข
          11. นางภรภัสสรณ์ โมทะจิตต์กุลธนัต
          12. นางณหทัย  สงผัด
          13. นายสันติภาพ  รัตนวรรณ
          14. นางสาววันวิสาข์  นัยเนตร
          15. นางปิยนุช  สวนหมาก
          16. นางสาวสโลชา  ค้าขาย
          17. นางเบญญภา  แก้วแดง
          18. นางสาวสุพรรณ  ชารีรื่น
          19. นายอภิชาติ  พรมมา
          20. นายฤกษ์ชัย  นากอก
          21. นายสราวุฒิ  มุ่งม้าน   


            

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.