Get Adobe Flash player

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
รอบการประเมิน (1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559) ประจำปี พ.ศ. 2559
-------------------------


ดาวน์โหลดคำสั่งได้ที่นี่

งานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Website : www.staff.sskru.ac.th  FB : www.facebook.com/p.sskru2014

E-mail : personal.sskru@gmail.com  Tel. 045-643600 ต่อ 9221 - 3

Copyright © 2011. All Rights Reserved.