tra

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสรีสะเกษ (กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

     pdf button  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสรีสะเกษ ว่าด้วย การบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2558

     pdf button  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ.2555